Salah satu kewajiban seorang muslim untuk memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Alloh swt. Yang telah tertulis di dalam Alquran yaitu untuk membayar zakat dan mengeluarkan sedekah atas riski yang di karuniakan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Alquran dan Sunah.

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

  • Zakat fitrah
    Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.
  • Zakat maal (harta)
    Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Sedekah sebagian bentuk dari sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia, oleh karena itu sedekah sangat dianjurkan bagi semua umat islam untuk menyayangi sesama, dalam bersedekah tidak ada ketetapan mengenai ukuran yang harus di keluarkan.

Dalam membantu mengelola Zakat, Infaq dan Sedekah kami juga menyediakan amil yang amanah dan bertanggung jawab, untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kontak kami