Penasehat  

  • KH. Abd. Halim, S.Ag
  • KH. Hartono, S.Ag
  • Ustd. Agus Syafi’i S.Ag
  • Ustd. Kudhiat, S.Ag
  • Ustd. Hudallil, S.Ag

Penanggung Jawab  

  • H. Labib Syaifuddin, S.Psi